SP YL Contest
Dodane przez sp3iq dnia 2007-03-01 / 08:02
Zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów do wzięcia udziału w dorocznych zawodach SP YL Contest, które odbędą się w dniu 3 marca 2007 r. w godz.7.oo - 9.oo czasu lokalnego. Za zarząd SP YL Club Bożena SP9MAT.
Rozszerzona zawartość newsa

Regulamin Zawodów SP YL Contest.

Regulamin zawodów organizowanych przez  ZG PZK - SP YL Club p.n. „SP YL Contest „.

1.Do udziału w zawodach  zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych ,klubowych ( operator YL ) oraz nasłuchowców.
2.Zawody  odbędą się w dniu 3 marca 2007 r. w godz.7.oo - 9.oo czasu lokalnego.
3.Pasmo: 3,5 MHz  - zgodnie z obowiązującym podziałem pasma.
4.Rodzaje emisji : CW i SSB , nie zalicza się łączności mieszanych.
5.Punktacja :
   a/. za nawiązanie łączności ze stacją klubową SP 9 PYL                                                         20 pkt
   b/.za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem , będącą członkiem SP YL C                 15 pkt
   c/.za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem , nie będącą członkiem SP YL C            10 pkt
   d/.za nawiązanie łączności z posiadaczem dyplomu SP YL C                                                    5 pkt
   e/.za nawiązanie łączności z kolegami krótkofalowcami radiostacji indywidualnych                   1 pkt
Stacje klubowe z operatorem OM nie będą klasyfikowane i nie mogą rozdawać punktów.
6/.Wywołanie : na SSB  -  „ wywołanie w zawodach YL „
                        na CW  - dla YL  - CQ OM  ,   dla OM - CQ YL
7/.Raporty : uczestnicy Zawodów wymieniają następujące raporty:
   a/. OMs : RS/T + numer kolejny łączności  od 001                                      np.59/001
   b/. YLs   : nie będące członkiniami SP YL C  RS/T + numer kolejny od 001 + znak ( nadaw.lub nasł.)
                                                                                                                     np .59/001/SP1XXX
   c/. YLs :  będące członkiniami SP YL C        RS/T + numer kolejny + numer legitymacji
                                                                                                                      np.59/001/002
   d/. posiadacze dyplomu SP YL C  : RS/T + numer kolejny + literę D i numer dyplomu
                                                                                                                      np.59/001/D123
 - krótkofalowcy kobiety posiadające  znak nadawcy lub znak nasłuchowy mogą rozdawać punkty ze stacji klubowej przez podanie właściwego raportu.
 - łączność można powtórzyć wyłącznie ze stacją klubową w przypadku zmiany operatorki.
 - pkty rozdawane są tylko z jednej wybranej opcji tzn.np OM nie może rozdawać pktów jako sumę OM + dyplom ,
   a YL nie może rozdawać pktów jako sumę YL + dyplom
8.Wynik końcowy  :
                               - dla stacji indywidualnych to suma zdobytych
                               - dla stacji klubowych to suma zdobytych punktów podzielona przez ilość operatorek
 Uwaga nasłuchowcy : każdy znak stacji pracującej w Zawodach może być wykazany w dzienniku zawodów
                                   max. 3 razy zaś punkty daje tylko jedna (podkreślona) z dwóch  stacji .

9/.Klasyfikacja:
    a/. radiostacje indywidualne kobiet krótkofalowców
    b/. radiostacje klubowe z operatorką kobietą
    c/. radiostacje indywidualne kolegów krótkofalowców
    d/. stacje nasłuchowe
10.Nagrody : za zajęcie od I do III miejsca wg klasyfikacji przewidziane są dyplomy , za I-wsze miejsca puchary
     ufundowane przez ZG PZK.
11.Dzienniki wraz z obliczoną punktacją prosimy przesłać na adres :
        Bożena Łacheta SP9MAT , skr.poczt.678 , 30-960 Kraków 1 lub OT PZK skr.poczt.606 , 30-960 Kraków 1
     lub e-mail: sp9pkz@op.pl jako txt,  w terminie do dnia 31.03.2007 r.
12.Decyzje Komisji są ostateczne.
13.Wyniki zawodów zostaną opublikowane w terminie do 30 września 2007 r.

Uwaga : jeśli uczestnik Zawodów spełni warunki Dyplomu „SP-YL-C” otrzymuje dyplom bez potrzeby oczekiwania na karty QSL i wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać Dyplom wystarczy dokonać wpłaty
7 zł. na adres Klubu.

Komisja w składzie:
Przewodnicząca : SP9MAT
Członkowie       : SP9CPS , SP9DQW ,SP9IDC